Financování a dotace

 Dokážeme vám pomoci s administrativou týkající se řady dotačních titulů, mezi které patří:

IROP

Zajišťujeme dotace zaměřené na energetické úspory v bytových domech.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlasilo 16. výzvu k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.5 - Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení.

Výzva nazvaná „Energetické úspory v bytových domech“ je poskytována pro bytové domy na území ČR s výjimkou hl. m. Prahy. (V Praze bude poskytovat podporu pro obdobná opatření program Nová zelená úsporám.) Bytovým domem se rozumí dům se 4 a více byty, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na bydlení a je k tomuto účelu určena. Podporována je řada aktivit, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost. Například se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie. Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek s výjimkou fyzických osob nepodnikajících.

Nová Zelená úsporám

Zajišťujeme dotace na rekonstrukce rodinných domů a bytových domů zaměřené na úsporu energií.

"Nová Zelená úsporám 2015" je program Ministerstva životního prostředí, administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR, zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných domech na území ČR a v bytových domech v Praze. Zejména je zaměřený na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu je podporováno kvalitní zateplování rodinných domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb, instalace solárně termických kolektorů a také výstavba v pasivním energetickém standardu.

Operační program Životní prostředí

Zajišťujeme dotace zaměřené na úsporu energií např. pro obce, neziskové organizace i pro podnikatele.

Operační program Životní prostředí (OPŽP) nabízí značný potenciál pro města, obce a jejich svazky, kraje, jejich příspěvkové organizace a firmy, ve kterých mají majoritní podíl. Poměrně velký prostor mají i podnikatelé a neziskové organizace (občanská sdružení, nadace, nadační fondy a další).

Využít ho tedy lze např. na zateplení budovy, přechod na ekologické vytápění, revitalizaci vodního toku či nádrže, obnovení zeleně v obci, výstavbu kompostárny coby řešení odpadů, a na vše, co povede k následujícím cílům programu:

 • zlepšení nebo udržení kvality ovzduší a omezení emisí základních znečišťujících látek do ovzduší s důrazem na využití environmentálně šetrných způsobů výroby energie včetně energetických úspor,
 • udržitelné využívání zdrojů energie - zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě tepla a elektřiny a využití odpadního tepla,
 • zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží – zkvalitnění nakládání s odpady, snížení produkce odpadů a odstraňování starých ekologických zátěží,
 • omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik – omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik,
 • zlepšování stavu přírody a krajiny – zastavení poklesu biodiverzity a zvýšení ekologické stability krajiny.

Také pro podnikatele a živnostníky představuje OPŽP jedinečnou příležitost, jak podpořit své záměry ve vybraných oblastech zlepšování životního prostředí. Tato dotace je určena na:

 • rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvěta,
 • zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní,
 • zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí,
 • udržitelné využívání zdrojů energie,
 • zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží,
 • omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik,
 • zlepšování stavu přírody a krajiny,
 • rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu,
 • technická asistence.

Program PANEL 2013+

Zajišťujeme financování na opravy a modernizaci bytových domů od Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB).

S tímto programem SFRB máme bohaté zkušenosti a tak vás rádi seznámíme s možnostmi a podmínkami SFRB, kterých můžete na rekonstrukci domu využít, zařídíme veškerou administrativu a potřebné výpočty, podáme za vás žádost a zkrátka zajistíme vše potřebné pro získání tohoto výhodného dotovaného úvěru na plánovanou rekonstrukci domu.

Program PANEL 2013+ je určen pro všechny vlastníky bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby (panelové i cihlové domy). Nabízí nízkoúročené úvěry (s úrokem od cca 0,8%) na opravy a modernizace bytových domů – např. na zateplení fasády, výměnu oken, opravu lodžií, výměnu střešní krytiny, rekonstrukci vnitřních prostor...

Jedná se proto o dostupnou formu financování oprav a modernizace bytových domů, s velmi výhodnými podmínkami, kterých mohou využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, stejně tak jako města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům.

Pojďme společně probrat
vaši stavbu na nezávazné schůzce

Projekty

Zateplení panelového domu, Nová Paka 7,0 mil. Kč

Zateplení panelového domu, Nová Paka

Vypracovali jsme projektovou dokumentaci komplexní revitalizace pláště budovy, jejíž součástí bylo zateplení obvodového pláště, oprava a zateplení střešního pláště, výměna ...

Číst dále