Financování a dotace

 Dokážeme vám pomoci s administrativou týkající se řady dotačních titulů, mezi které patří:

IROP

Zajišťujeme dotace zaměřené na energetické úspory v bytových domech.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlasilo 16. výzvu k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.5 - Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení.

Výzva nazvaná „Energetické úspory v bytových domech“ je poskytována pro bytové domy na území ČR s výjimkou hl. m. Prahy. (V Praze bude poskytovat podporu pro obdobná opatření program Nová zelená úsporám.) Bytovým domem se rozumí dům se 4 a více byty, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na bydlení a je k tomuto účelu určena. Podporována je řada aktivit, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost. Například se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie. Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek s výjimkou fyzických osob nepodnikajících.

Nová Zelená úsporám

Zajišťujeme dotace na rekonstrukce rodinných domů a bytových domů zaměřené na úsporu energií.

"Nová Zelená úsporám 2015" je program Ministerstva životního prostředí, administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR, zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných domech na území ČR a v bytových domech v Praze. Zejména je zaměřený na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu je podporováno kvalitní zateplování rodinných domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb, instalace solárně termických kolektorů a také výstavba v pasivním energetickém standardu.

Operační program Životní prostředí

Zajišťujeme dotace zaměřené na úsporu energií např. pro obce, neziskové organizace i pro podnikatele.

Operační program Životní prostředí (OPŽP) nabízí značný potenciál pro města, obce a jejich svazky, kraje, jejich příspěvkové organizace a firmy, ve kterých mají majoritní podíl. Poměrně velký prostor mají i podnikatelé a neziskové organizace (občanská sdružení, nadace, nadační fondy a další).

Využít ho tedy lze např. na zateplení budovy, přechod na ekologické vytápění, revitalizaci vodního toku či nádrže, obnovení zeleně v obci, výstavbu kompostárny coby řešení odpadů, a na vše, co povede k následujícím cílům programu:

 • zlepšení nebo udržení kvality ovzduší a omezení emisí základních znečišťujících látek do ovzduší s důrazem na využití environmentálně šetrných způsobů výroby energie včetně energetických úspor,
 • udržitelné využívání zdrojů energie - zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě tepla a elektřiny a využití odpadního tepla,
 • zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží – zkvalitnění nakládání s odpady, snížení produkce odpadů a odstraňování starých ekologických zátěží,
 • omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik – omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik,
 • zlepšování stavu přírody a krajiny – zastavení poklesu biodiverzity a zvýšení ekologické stability krajiny.

Také pro podnikatele a živnostníky představuje OPŽP jedinečnou příležitost, jak podpořit své záměry ve vybraných oblastech zlepšování životního prostředí. Tato dotace je určena na:

 • rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvěta,
 • zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní,
 • zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí,
 • udržitelné využívání zdrojů energie,
 • zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží,
 • omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik,
 • zlepšování stavu přírody a krajiny,
 • rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu,
 • technická asistence.

Program PANEL 2013+

Zajišťujeme financování na opravy a modernizaci bytových domů od Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB).

S tímto programem SFRB máme bohaté zkušenosti a tak vás rádi seznámíme s možnostmi a podmínkami SFRB, kterých můžete na rekonstrukci domu využít, zařídíme veškerou administrativu a potřebné výpočty, podáme za vás žádost a zkrátka zajistíme vše potřebné pro získání tohoto výhodného dotovaného úvěru na plánovanou rekonstrukci domu.

Program PANEL 2013+ je určen pro všechny vlastníky bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby (panelové i cihlové domy). Nabízí nízkoúročené úvěry (s úrokem od cca 0,8%) na opravy a modernizace bytových domů – např. na zateplení fasády, výměnu oken, opravu lodžií, výměnu střešní krytiny, rekonstrukci vnitřních prostor...

Jedná se proto o dostupnou formu financování oprav a modernizace bytových domů, s velmi výhodnými podmínkami, kterých mohou využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, stejně tak jako města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům.

Pojďme společně probrat
vaši stavbu na nezávazné schůzce