Technický dozor investora

Technický dozor investora (TDI) je účastníkem ve stavebním procesu, který hájí zájmy investora (stavebníka) v souladu s danou legislativou. Důležitá je jeho nezávislost, zejména na dodavatelích stavebních či technologických celků. Technický dozor je  mezičlánkem mezi investorem a dodavateli prací, kterého ocení zejména investoři, kteří nemají s danou problematikou dostatečné zkušenosti. Ve stavebním procesu je řada odborných, technologických, legislativních a jiných problémů, které je třeba včas a vhodně řešit aby nedošlo ke znehodnocení investic. Zejména je nutné včas a nekompromisně řešit odlišnost zájmů zhotovitele stavebních prací se zájmy investora, kdy na straně investora je požadavkem investování prostředků do kvalitně, bezchybně a odborně provedené práce, kdežto na straně zhotovitele je tlak vytvářený zejména na ziskovost zakázky, mnohdy na úkor kvality použitých materiálů a odvedených prací.

Naším zájmem je pomoci investorovi docílit jeho představ, efektivně využít všechny jeho investované prostředky a předejít všem chybám, které mohou ve stavebním procesu vzniknout. Na základě našich zkušeností vám nabízíme výkon technického dozoru staveb v následujícím rozsahu, který se vždy přizpůsobuje potřebám a požadavkům investora.

 •  

Co je náplní technického dozoru na stavbě?

 • Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje, resp. zajišťuje provádění stavby, obzvláště s projektovou dokumentací, s obsahem příslušných smluv, s obsahem stavebního povolení, s doklady, podmínkami, rozhodnutími a stanovisky veřejnoprávních (rezortních) orgánů a organizace,
 • protokolární předání staveniště generálnímu zhotoviteli stavby,
 • dohled na dodržování podmínek stavebního povolení po dobu realizace stavby,
 • vedení, koordinování případně účast na kontrolních dnech během realizace stavby, popřípadě zajištění zápisů z kontrolních dnů,
 • kvalitativní, kvantitativní a technologická kontrola a kontrola souladu prováděných prací s odsouhlasenou projektovou dokumentací a se stavebním povolením,
 • kontrola těch konstrukcí a částí díla, která budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými,
 • dohled, zda zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.),
 • objednání případného archeologického průzkumu a hlášení archeologických nálezů ve spolupráci se zhotovitele,
 • kontrola věcnosti, cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách,
 • evidence všech změn a spolupráce při zabezpečení systematického doplňování dokumentace pro provedení stavby,
 • spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění staveb,
 • kontrola vedení stavebního deníku v souladu se zákonnými povinostmi a podmínkami uvedenými v příslušné smlouvě,
 • kontrola postupu prací a dodržování termínů podle časového plánu staveb a ustanovení smluv o dílo,
 • vyhotovení fotodokumentace v průběhu výstavby díla,
 • kompletace a předání všech dokladů stavby objednateli,
 • zajištění bezodkladné informovanosti investora o všech závažných okolnostech,
 • účast na jednáních o odevzdání a převzetí díla,
 • kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých termínech,
 • účast na kolaudačním řízení,
 • zajištění a spolupráce s investorem po dokončení stavby (díla) a při reklamaci skrytých vad díla.
 •  

Pojďme společně probrat
vaši stavbu na nezávazné schůzce

Projekty

Stavební úprava 2.NP až 4.NP pobočky ČSOB Hradec Králové Břetislavova 1622, Hradec Králové Neuvedeno

Stavební úprava 2.NP až 4.NP pobočky ČSOB Hradec Králové Břetislavova 1622, Hradec Králové

Vnitřní stavební úpravy (redesign) pobočky ČSOB dle soudobých standardů. Rozsah rozvody vody, kanalizace, VZT, klimatizace, elektroinstalace, vyvolávací systém, ozvučení, podhledy ...

Číst dále
Ekocentrum Stěžery 22,0 mil. Kč

Ekocentrum Stěžery

Pokud nevíte, kam na výlet s dětmi, jeďte do Stěžer! V letech 2014–2015 probíhala komplexní rekonstrukce tohoto objektu na centrum ...

Číst dále