Technický dozor investora

Technický dozor investora (TDI) je účastníkem ve stavebním procesu, který hájí zájmy investora (stavebníka) v souladu s danou legislativou. Důležitá je jeho nezávislost, zejména na dodavatelích stavebních či technologických celků. Technický dozor je  mezičlánkem mezi investorem a dodavateli prací, kterého ocení zejména investoři, kteří nemají s danou problematikou dostatečné zkušenosti. Ve stavebním procesu je řada odborných, technologických, legislativních a jiných problémů, které je třeba včas a vhodně řešit aby nedošlo ke znehodnocení investic. Zejména je nutné včas a nekompromisně řešit odlišnost zájmů zhotovitele stavebních prací se zájmy investora, kdy na straně investora je požadavkem investování prostředků do kvalitně, bezchybně a odborně provedené práce, kdežto na straně zhotovitele je tlak vytvářený zejména na ziskovost zakázky, mnohdy na úkor kvality použitých materiálů a odvedených prací.

Naším zájmem je pomoci investorovi docílit jeho představ, efektivně využít všechny jeho investované prostředky a předejít všem chybám, které mohou ve stavebním procesu vzniknout. Na základě našich zkušeností vám nabízíme výkon technického dozoru staveb v následujícím rozsahu, který se vždy přizpůsobuje potřebám a požadavkům investora.

 •  

Co je náplní technického dozoru na stavbě?

 • Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje, resp. zajišťuje provádění stavby, obzvláště s projektovou dokumentací, s obsahem příslušných smluv, s obsahem stavebního povolení, s doklady, podmínkami, rozhodnutími a stanovisky veřejnoprávních (rezortních) orgánů a organizace,
 • protokolární předání staveniště generálnímu zhotoviteli stavby,
 • dohled na dodržování podmínek stavebního povolení po dobu realizace stavby,
 • vedení, koordinování případně účast na kontrolních dnech během realizace stavby, popřípadě zajištění zápisů z kontrolních dnů,
 • kvalitativní, kvantitativní a technologická kontrola a kontrola souladu prováděných prací s odsouhlasenou projektovou dokumentací a se stavebním povolením,
 • kontrola těch konstrukcí a částí díla, která budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými,
 • dohled, zda zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.),
 • objednání případného archeologického průzkumu a hlášení archeologických nálezů ve spolupráci se zhotovitele,
 • kontrola věcnosti, cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách,
 • evidence všech změn a spolupráce při zabezpečení systematického doplňování dokumentace pro provedení stavby,
 • spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění staveb,
 • kontrola vedení stavebního deníku v souladu se zákonnými povinostmi a podmínkami uvedenými v příslušné smlouvě,
 • kontrola postupu prací a dodržování termínů podle časového plánu staveb a ustanovení smluv o dílo,
 • vyhotovení fotodokumentace v průběhu výstavby díla,
 • kompletace a předání všech dokladů stavby objednateli,
 • zajištění bezodkladné informovanosti investora o všech závažných okolnostech,
 • účast na jednáních o odevzdání a převzetí díla,
 • kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých termínech,
 • účast na kolaudačním řízení,
 • zajištění a spolupráce s investorem po dokončení stavby (díla) a při reklamaci skrytých vad díla.
 •  

Pojďme společně probrat
vaši stavbu na nezávazné schůzce

Projekty